06/30-227-9097
info@kovacsifal.hu
Magyarország, Pápa, 8500, Árok utca 5.

Adatkezelési tájékoztató


I. A COOKIE-KRÓL

 

1. Cookie-k fogalma, célja

A www.kovacsifal.hu  felhasználói érdeklődésének és weboldal különösen népszerű részeinek a figyelemmel kísérése és ezeknek az információknak a segítségével a weboldal javítása és még inkább felhasználóbarát kialakítása érdekében cookie-kat használunk.

 

A honlapra való belépést, kilépést és a böngészés folyamatát a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. cookie-k (magyarul: sütik) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. A cookie-k személyes adatokat is tartalmazhatnak.

2.Cookie-k fajtái

 

I.      Feltétlenül szükséges cookie-k, melyekre feltétlenül szükség van a weboldalak funkcióinak működéséhez.

II.      Funkció-cookie-k melyek megkönnyítik a weboldalak kezelését, és javítják funkcióikat. pl: nyelvi beállítások.

III.      Teljesítmény-cookie-k, melyek rögzítik, hogy a felhasználó milyen módon használja weboldalt.

IV.      Harmadik fél által létrehozott cookie-kat a közösségi hálózatok pl. a Facebook, Twitter és a Google+ helyezik el.

 

3. Cookie-k törlése

A cookie-k törölhetőek, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, illetve a felhasználó maga is beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa, a honlap ebben az esetben is használható.

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

További tájékoztatók

AdWords: https://adssettings.google.com

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon még több információ érhető el.

 

II. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

1. Az adatkezelő neve, székhelye képviselője

Név:  Kovácsi-Fal Kft.

Székhelye: 8596 Pápakovácsi, Devecseri utca 18-20.

Törvényes képviselő: Nagy Szabolcs

Kapcsolattartó adatvédelmi ügyekben: Szabadi Katalin

2. A kezelt adat meghatározása:

Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k ).

3. Az adatkezelés célja:

A honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele.

4. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása /Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének. 6.cikk (1) a) pontja/

5. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

Ez esetben a honlap kényelmi funkcióinak elérhetősége, használhatósága jelentősen csökken.

6. A személyes adat kezelésének időtartama:

Az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor.

7. Tájékoztatás az érintett általános jogairól

Az érintett jogosult arra hogy,

-     Az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

-     Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

-     Kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

-     Kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

o    Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, /a korlátozás addig tart míg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,/

o    Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

o    Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

o    Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

-     A rá vonatkozó, az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.

-     Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

-       Ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8. Profilalkotással, automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk:

- Profilalkotásra, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

9.Adatok tárolása, adatbiztonság

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

10. Hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik ( Pápai Járásbíróság elérhetősége: 8500 Pápa, Fő utca 17.) Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

11. Az Adatvédelmi szabályzat elérhetősége

Az adatkezelő székhelyén érhető el, arról írásban postai úton, vagy az info@kovacsifal.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.

© Kovacsi-Fal Kft. 2003 - Minden jog fenntartva.

Kapcsolat

OLDALTÉRKÉP

  • Szolgáltatásaink
  • Referenciák
  • Híreink
  • Kapcsolat
  • Cégünkről
  • Cookie Szabályzat